Program profilaktyczno-wychowawczy

Szkoły Podstawowej w ŁęczuProgram profilaktyczno-wychowawczy

Szkoły Podstawowej w Łęczu

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli

i rodziców.

 

 

WSTĘP

            Nasza szkoła jest przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie i nauczyciele. Uczą się i pracują w atmosferze wzajemnej tolerancji
i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie jest jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. Nasze środowisko jest środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów może realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań czynimy starania aby nasza szkoła była szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów Warmiński-mazurskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia: bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z portali społecznościowych, doradztwa zawodowego, wzmacniania wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkole.

   

Rozdział 1. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

Zadania:

 1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
  z najważniejszych wartości w życiu;
 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
 • udziela pomocy rówieśnikom,
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
 • jest odpowiedzialny,
 • potrafi rozwiązywać konflikty,
 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
 • jest asertywny,
 • potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
 • odróżnia dobro od zła,
 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

 

Model absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 • odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 • aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

 • swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),
 • symbole narodowe i je szanuje,
 • swoje zalety i mocne strony;

umie:

 • akceptować siebie i innych,
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska
 • okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,
 • rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,
 • posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • potrafi dokonać samooceny,
 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,
 • potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,
 • okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,
 • potrafi działać w grupie,
 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,
 • jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców
  w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
 • sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. brak motywacji do nauki;
 2. niskie potrzeby edukacyjne:
 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;
 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów;
 • niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami
 • niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz korzystania z mediów społecznościowych
 • rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet).

Kryteria efektywności.

ü  Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

ü  Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny,
a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

ü  Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

         Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 

          Dyrektor szkoły:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 2. wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej,
 4. kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

          Pedagog  szkolny:

 1. prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 5. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspiera nauczycieli, wychowawców w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

           

 

            Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,
 5. świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

            Wychowawca klasy:

 1. prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
 2. dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie
  i w społeczeństwie,
 3. poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 4. uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 5. realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 6. koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 

            Rodzice:

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 2. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

Rozdział 2.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I - III.

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2.Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2.Biorą udział w imprezach kulturalnych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń - Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić
z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Kształtowanie postaw obywatelsko– patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym
i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”.

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, z zakresu profilaktyki logopedycznej, terapii logopedycznej, z zakresu psychologii

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
w szkole i poza nią.

2.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.

5.Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np.
w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje
z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.

 Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

 • wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji
  i deficytów,
 • wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,
 • wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

 • motywowanie do nauki szkolnej,
 • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów
 • stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
 • kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,
 • pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,
 • kształtowanie hierarchii wartości,
 • praca z uczniem zdolnym,
 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

 • promowanie zasad bezpiecznego
  i kulturalnego zachowania się,
 • poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

 • wdrażanie do empatii,
 • współpraca w zespołach,
 • realizacja projektów,
 • kształtowanie umiejętności i efektywnego zachowania się
  w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

 • kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

 • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,
 • poszanowanie mienia szkoły,
 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Organizacja Dni Europejskich oraz Dni Języków Obcych.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią naszego regionu, zabytkami,     
    kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w świętach patrona - MOSG Gdańsk, apelach przygotowanym przez uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

Kształtowanie postaw
i nawyków proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”.

Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych,
w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną nr 2
w Elblągu

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z MOPS Tolkmicko

2. Pozyskanie sponsorów.

3. Współpraca z parafią w Łęczu.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów Wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków
i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.

4.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

6.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

 • diagnoza środowiska ucznia,
 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
  o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy
  w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,
 • gazetki ścienne,
 • Bieżące informowanie rodziców / prawnych opiekunów
  o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

 • systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,
 • zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole
 • pogadanki, lekcje wychowawcze,
 • realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy
  w szkole,
 • stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
 • reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,
 • spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

3.Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

 • propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)
 • jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
 • omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem
  z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

 • wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
 • ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje
  z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

 

Rozdział 3.     Ewaluacja programu.

            Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców
i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

            Opracowany program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną. O sposobie tego porozumienia i formie potwierdzenia, że ono nastąpiło, decydują szkoły. 

 

            Działalność edukacyjna szkoły od 1 września 2017

 

Od 1 września 2017 r. działalność edukacyjną szkoły określają:

 • Statut Szkoły,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Są one ze sobą spójne i uwzględniają wszystkie wymagania opisane
w podstawie programowej (rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kęska
Ilość wyświetleń: 314
03 października 2017 13:24 (Zbigniew Kęska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 13:15 (Zbigniew Kęska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)