Regulaminy

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W Szkole Podstawowej w Łęczu

 

§ 1

1. W Szkole Podstawowej w Łęczu tworzone są oddziały przedszkolne, dla dzieci trzy - pięcioletnich i sześcioletnich, zwany dalej „zerówką”.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z zasadami naboru obowiązującego na terenie Gminy Tolkmicko.

§ 2

Cele wychowania przedszkolnego (zgodnie z podstawą programową):

 

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 3

Zadania oddziałów przedszkolnych

 1. Stworzenie optymalnych warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej zgodnie z wymaganiami podstawy programowej i możliwościami dzieci.
 2. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozwijanie zainteresowań.
 4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)      prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych i diagnozowanie rozwoju wychowanków oraz wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi,

b)      informowanie rodziców o zauważonych potrzebach, deficytach rozwojowych bądź uzdolnieniach dziecka oraz współpraca z rodzicami w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dziecka,

c)      wspieranie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie dodatkowych zajęć,

d)      współpracę ze specjalistami szkolnymi (pedagog, psycholog, logopeda) i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki
     w szkole.

§ 4

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

 1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
 2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00 zgodnie z planem podanym do wiadomości rodziców). Tygodniowo – 25 godzin.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który jest podany do wiadomości rodziców i określa m.in.:

a)      czas pobytu dzieci w oddziale,

b)      godziny zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów i zabaw.

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:

a)      dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście przez rodziców lub opiekunów; dzieci dowożone autobusem z przyszkolnego przystanku  przyprowadza i odprowadza wyznaczony opiekun,

b)      dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne upoważnienie; ustna informacja nie będzie honorowana,

c)      rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,

d)      do oddziału nie wolno przyprowadzać dzieci chorych,(z widocznymi objawami chorobowymi) w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka z oddziału,

e)      w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie,

f)        rodzice są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych,

g)      dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych rzeczy wartościowych.

h)      rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez dyrektora godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,

i)        o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci (planie zajęć) rodzice/prawni opiekunowie informowani będą na pierwszym spotkaniu rodziców z nauczycielem
w nowym roku szkolnym,

j)        dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Główne zasady organizowania czasu dziecka w oddziale są zgodne z podstawą programową dla danej grupy wiekowej.
 2. Dzieci mają możliwość korzystania z odpłatnych posiłków  w stołówce szkolnej.
 3. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody do wieku dziecka
  i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:

a)      przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela, który jest za nie odpowiedzialny,

b)      w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i pracownika pedagogicznego.

 1. W ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci mogą korzysta z dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, np. logopedycznych, muzycznych, plastycznych, terapeutycznych i innych zgodnie z projektem organizacji szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 5

Prawa Dzieci

Dzieci mają prawo do:

 1. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności społecznej).
 2. Zabawy jako podstawowej formy aktywności.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 7. Wychowania do akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.

 

§ 6

Obowiązki Dzieci

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.

§ 7

Prawa Rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. Kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, logopedą i dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 2. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, warsztatach, imprezach organizowanych przez  szkołę.
 3. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii wychowawcy, dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 4. Współuczestniczenia w życiu szkolnym.

 

§ 8

Obowiązki Rodziców

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Przestrzeganie regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia w oddziale oraz zarządzeń dyrektora.
 2. Systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddzia i przekazywania go pod opiekę wychowawcy.
 3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania i wychowania, tj.:

a)      odpowiednią ilość picia i jedzenia,

b)      strój dostosowany do aktualnej pogody oraz do okoliczności (uroczystość, wycieczka itp.),

c)      wygodne buty zmienne,

d)      wyprawkę przedszkolaka zgodną z ustaleniami z pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania z rodzicami.

 1. Przestrzegania ustalonych terminów zebrań i konsultacji z nauczycielami.
 2. Respektowania czasu pracy nauczyciela (rodzice nie powinni zakłócać pracy nauczyciela wchodząc do sali w czasie zajęć i prosząc o udzielenie informacji).
 3. Dbałości o porządek w szatni (zabieranie niepotrzebnych rzeczy, sprawdzanie pojemnika na rzeczy zgubione).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 18:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kęska
Ilość wyświetleń: 186
19 lutego 2018 18:57 (Zbigniew Kęska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)