Regulaminy

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY OCENIANIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘCZU

 

SPIS TREŚCI:

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

II. POSTULATY SZKOLNEGO OCENIANIA

 

III. ZAKRES I CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

IV. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

 

V.  OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

VI. INFORMOWANIE RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI

 

VII. OCENIANIE BIEŻĄCE

 

VIII. SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Praca domowa

Nieprzygotowanie do lekcji

Pisemne prace kontrolne

 

IX. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA 

      OCENIANIA

 

X.  DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 

XI. KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Klasyfikacja śródroczna i roczna

Egzamin klasyfikacyjny

Zastrzeżenia do oceny

Egzamin poprawkowy

Ukończenie Szkoły przez ucznia

 

 

XII. OCENIANIE NA RELIGII

 

XIII. OCENIANIE ZACHOWANIA

Kryteria ocen zachowania

Tryb odwołania się od oceny zachowania

 

XIV. OCENIANIE W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

 

XV.  EWALUACJA WZO

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

 1. W Szkole funkcjonują, zgodnie z Ustawą zasady oceniania.

Nazywane są w Szkole Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO).

 

 

II. POSTULATY SZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 2

 

1.      Użyteczność - ocenianie wskazuje, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się i musi być  na to nakierowane.

2.      Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania - ocenianie wspiera i wzmacnia proces nauczania.

3.      Wielowątkowość - proces oceniania stwarza sytuacje, w której uczeń ma możliwość                               do zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności.

4.      Otwartość- każdy aspekt i faza oceniania dostępne są dla wszystkich zainteresowanych                i otwarte  na proces badania i weryfikacji.

5.      Pewność wnioskowania - materiał zgromadzony w procesie oceniania umożliwia wysoką pewność wnioskowania o umiejętnościach ucznia.

6.      Spójność wewnętrzna - każdy składnik oceniania jest zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania, programem rozwoju szkoły.

 

III. ZAKRES I CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 3

 

1. Ocenianiu podlegają:

1)      Osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2)      Zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku   do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i  realizowanych w  szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 4

 

 1. W ramach Wewnątrzszkolnego Oceniania odbywa się ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

2)      Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3)      Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

4)      Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)      Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.

3)      Ocenianie bieżące i ustalanie półrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole.

4)      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

5)      Ustalanie warunków i  trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6)      Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

IV. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 

§ 5

 

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do  opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania.
 2. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) zawierają:

1)      Opis wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2)      Formy pracy ucznia podlegające ocenie.

3)      Sposoby oceniania.

4)      System notowania bieżących postępów ucznia.

5)      Techniki pomiaru osiągnięć.

6)      Warunki poprawy ocen cząstkowych..

 1. PZO nauczyciele zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Szkoły w terminie 14 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

V.  OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§ 6

Ocena celująca (6)

1. Wiedza i umiejętności twórcze

I. Wiedza ucznia:

 1. Uczeń opanował wszystkie treści objęte programem nauczania i posługuje się nimi swobodnie. 
 2. Dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.

 

II. Umiejętności ucznia :

 1. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości .
 2. Systematycznie wzbogaca swoja wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie do posiadanego wieku.
 3. Odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności
  z nauczanego przedmiotu.
 4. Jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych
  i dydaktycznych.
 5. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej.
 6. Wyraża samodzielny , obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu odpowiednim do wieku.
 7. Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.

Ocena bardzo dobra (5)

1. Wiedza i umiejętności dopełniające

I. Wiedza ucznia:

 1. Opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania.
 2. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach .

II. Umiejętności ucznia:

 1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.
 2. Bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności
  z nauczanego przedmiotu.
 3. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami.
 4. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie.
 5. Rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela.
 6. Potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.

Ocena dobra (4)

1. Wiedza i umiejętności rozszerzające

I. Wiedza ucznia:

 1. Opanował zdecydowaną większość materiału programowego.
 2. Zna definicje, fakty, pojęcia.
 3. Stosuje język przedmiotu.

II. Umiejętności ucznia:

 1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
 2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych .
 4. Potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach.
 5. Bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym.
 6. Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.

Ocena dostateczna (3)

1. Wiedza i umiejętności podstawowe

I. Wiedza ucznia:

 1. Opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym.
 2. Zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.

II. Umiejętności ucznia:

 1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
 2. Potrafi wykonać proste zadania.
 3. Wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.

Ocena dopuszczająca (2)

1. Wiedza i umiejętności konieczne

I. Wiedza ucznia:

 1. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.

II. Umiejętności ucznia:

 1. Potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela.
 2. Posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

Ocena niedostateczna (1)

1. Wiedza i umiejętności wymagające poprawy

I. Wiedza ucznia:

 1. Posiada duże braki w wiedzy.
 2. Nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.

II. Umiejętności ucznia:

 1. Nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela.
 2. Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

 

VI . INFORMOWANIE RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI

 

§ 7

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1)      Kodzie dostępu do e-dziennika oddzielnego dla rodzica i ucznia.

2)      Kryteriach oceny niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania.

3)      Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4)      Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje swoich uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) - na pierwszym spotkaniu klasowym - o warunkach i sposobie oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz kryteriach oceniania zachowania.
 2. Przyjmuje się następujące formy informowania rodziców (prawnych opiekunów)                       o osiągnięciach ich dzieci:

1)      Ogólnoklasowe spotkania - co najmniej 3 razy w roku.

2)      Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami.

3)      Wykaz ocen dostępnych w każdym momencie poprzez e-dziennik.

4)      Korespondencja w e-dzienniku.

5)      Potwierdzanie podpisem rodziców wyników prac pisemnych sprawdzających umiejętności ucznia.

6)      Informacje telefoniczne.

 

§ 8

 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę klasy, a wychowawca klasy odpowiedzialny jest za zawiadomienie poprzez korespondencję e-dziennika rodziców (opiekunów prawnych), o zagrożeniu oceną niedostateczną i nieodpowiednią lub naganną z zachowania na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego z wyprzedzeniem jednego miesiąca przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

VII. OCENIANIE BIEŻĄCE

 

§ 9

 

1.      Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:

1)      E-dziennik.

2)      Arkusz ocen.

3)      Teczka osiągnięć ucznia.

4)      Zeszyt uczniowski.

5)      Dokumentacja wychowawcy klasy

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

 

 

 

Nr

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1

Celujący

6

cel.

2

Bardzo dobry

5

bdb.

3

Dobry

4

db.

4

Dostateczny

3

dst.

5

Dopuszczający

2

dop.

6

Niedostateczny

1

ndst.

 

 

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków + oraz -, = przy ocenach cząstkowych, jeżeli poziom wiedzy czy umiejętności przekracza lub jest niższy niż ustalony na określony poziom wymagań, wyłączając oceny śródroczne i końcoworoczne.
 2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.
 3. System bieżącej kontroli wiadomości i umiejętności ucznia ustala nauczyciel przedmiotu w PZO.
 4. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć.
 5. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych z danego przedmiotu, a dla przedmiotów
  o jednej     i dwóch godzinach dydaktycznych w tygodniu nie mniejsza niż cztery oceny cząstkowe.
 6. W trakcie semestru nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy ocenie pisemnych prac kontrolnych mogą posługiwać się skalą punktową, przekładając ją na stopień wyrażony cyfrą.
 7. Nauczyciel stosujący formę punktową powinien uwzględnić poniższe zasady ustalania stopni:

L p.

oceny

Procent- udział punktów

1.

niedostateczny

0  – 30 %

2.

dopuszczający

31 – 49 %

3.

dostateczny

 50 – 69  %

4.

dobry

70 – 85 %

5.

bardzo dobry

  86 –  94  %

6.

celujący

  95 – 100 %

 

 

10. Nauczyciele  mają  obowiązek  oceniania zeszytu ucznia przynajmniej 1  raz w semestrze.  

 1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych na swoją prośbę, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu (szczegółowe warunki określa PZO).
  W e-dzienniku odnotowuje się obie oceny. Zapisu dokonuje się poprzez zastosowanie kreski ukośnej pomiędzy ocenami. Jeżeli z poprawy uczeń otrzyma taką samą ocenę lub niższą- oceny tej się nie wstawia do dziennika.
 2. Nauczyciel może oceniać aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji za pomocą stopni szkolnych oraz znaku +.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

 

VIII. SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 

§ 10

 

 1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia poprzez;

1)      Odpowiedzi ustne.

2)      Prace pisemne w klasie, w tym kartkówki, sprawdziany i klasówki.

3)      Ćwiczenia praktyczne.

4)      Prace domowe.

5)      Zeszyt przedmiotowy.

6)      Aktywność na lekcjach.

7)      Aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację przedmiotu, w tym diagnozowanie pracy bieżącej (np. czytanie lektur, opracowywanie referatów, przygotowywanie prezentacji).

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne powinny być podane do wglądu, potwierdzone podpisem rodziców i przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 3. Odpowiedzi ustne mogą być przeprowadzane maksymalnie z trzech ostatnich tematów
  z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych większych form odpytywania.
 4. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za brak pracy domowej. Nieodrabianie pracy domowej może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej  z danego przedmiotu.
 5. Nieodrobienie pracy domowej oznacza nieprzygotowanie się do lekcji, z zastrzeżeniem                  § 11 ust. 1.
 6. Przy zadawaniu pracy domowej nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to, czy uczniowie są fizycznie w stanie odrobić zadania,   np.  w  kontekście  planu lekcyjnego, z dnia na dzień. Ponadto nauczyciel powinien zadawać pracę domową z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia oraz czasochłonności jej wykonania.

 

Praca domowa ucznia

 

§ 11

 

 

Nieprzygotowanie do lekcji

 

§ 12

 

 1. Uczeń może skorzystać z przywileju nieprzygotowania do zajęć. Maksymalnie 2 razy             w semestrze. Szczegółowe warunki określa PZO. Kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 2. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności.

1)      Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia do lekcji w rubryce e-dziennika „np." lub używając symbolu „np.” w innej rubryce e-dziennika. Może też zapisać datę nieprzygotowania.

2)      Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji.

3)      Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych prac klasowych  i sprawdzianów.

 1. Uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do tygodniowego okresu „ochronnego". Sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia prac klasowych, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia i w okresie „ochronnym" uczeń ustala 
  z nauczycielem przedmiotu.
 2. Istnieje możliwość stosowania tzw. „szczęśliwego numerka” będącego swoistym przywilejem    dla ucznia – jedynie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i za zgodą Rady Pedagogicznej.
 3. Inne ustalenia nauczyciele zapisują w PZO kierując się ogólnymi zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

 

Pisemne prace kontrolne

§ 13

 

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne powinny być podane do wglądu, potwierdzone podpisem rodziców i przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Uczniowie powinni znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będą musieli sprostać.
 3. Wprowadza się następujące pisemne formy prac kontrolnych:

1)      praca klasowa,

2)      sprawdzian,

3)      kartkówka.

 1. Praca klasowa – obejmuje materiał z danego działu, powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową.

1)      Zapowiedziana tydzień przed terminem i wpisana do e-dziennika.

2)      Mogą być dwie prace klasowe w tygodniu.

3)      W dzienniku zapisuje się oceny kolorem czerwonym

4)      W dniu, w którym odbywa się praca klasowa, nie może odbyć się sprawdzian ani praca klasowa  z innego przedmiotu, ale może odbyć się kartkówka.

5)      Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela.

6)      Nauczyciel winien sprawdzić, ocenić pracę klasową i poinformować ucznia o ocenie
w terminie dwóch tygodni od daty jej napisania.

 1. Sprawdzian - bardziej nastawiony na sprawdzenie bieżących wiadomości.

1)      Zapowiedziany z lekcji na lekcję, ale co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem 
 i wpisany do e-dziennika.

2)      W e-dzienniku zapisuje się oceny za powyższe prace kolorem niebieskim lub czarnym.

3)      Nauczyciel winien sprawdzić, ocenić sprawdzian i poinformować o ocenie w terminie jednego tygodnia od daty jego napisania.

 1. Kartkówka – sprawdzenie wiadomości równe odpytaniu z ostatniego tematu lekcji.

1)      Bez zapowiedzi i zapisu w e-dzienniku.

2)      W e-dzienniku zapisuje się oceny za powyższe prace kolorem niebieskim lub czarnym.

3)      W celu sprawdzenia jakości pracy ucznia na lekcji nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę pod koniec zajęć z treści objętych omawianym tematem.

4)      Nauczyciel winien sprawdzić i ocenić kartkówkę w terminie tygodnia od daty jej napisania.

5)      W razie choroby nauczyciela czas sprawdzania kontrolnych prac pisemnych ulega odpowiednio wydłużeniu.

6)      Czas trwania pracy klasowej i sprawdzianu nie może przekraczać 1 godziny lekcyjnej. Czas trwania kartkówki nie powinien przekroczyć 15 minut.

7)      Uczniowi nieobecnemu na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej wpisuje się
w odpowiedniej rubryce skrót „nb".

8)      Za ściąganie w trakcie prac pisemnych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości odwołania.

9)      Poprawa pracy klasowej i sprawdzianu jest pisemna i odnosi się wyłącznie do ocen niedostatecznych. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę innej oceny niż niedostateczna. Może odbywać się poza lekcjami danego przedmiotu. Uczeń pisze ją tylko raz. Maksymalnym terminem poprawy są dwa tygodnie.

 

IX. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
I KRYTERIA OCENIANIA

 

§ 14

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Wymagania konieczne (K)

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe (P)

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające (R)

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Wymagania dopełniające (D)

 1. Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W)
 2. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

 

 

Uczeń potrafi:

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad działania.
Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.
Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

  nazwać

  wymienić

  zidentyfikować

  wyliczyć

  wskazać

P

Uczeń potrafi wytłumaczyć wiadomości, streścić je i uporządkować.

  wyjaśnić

  streścić

  rozróżnić

  zilustrować

  zdefiniować

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania sie wiadomościami według podanych mu wzorów.
Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

  rozwiązać

  zastosować

  porównać

  sklasyfikować

  określić

  obniżyć

  skonstruować

  narysować

  scharakteryzować

  zmierzyć

  wybrać sposób

  zaprojektować

  wykreślić

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk.
Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

  udowodnić

  przewidzieć

  ocenić

  wykryć

  zanalizować

  zaproponować

  wykryć

  zaplanować

 1. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej
  i końcowej.

Zakres wymagań

Stopień

Konieczne

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

-

-

-

-

Niedostateczny (1)

+

-

-

-

Dopuszczający (2)

+

+

-

-

Dostateczny (3)

+

+

+

-

Dobry (4)

+

+

+

+

Bardzo dobry (5)

Wymagania wykraczające

Celujący (6)

 1. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

 X . DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 

§ 15

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do respektowania pisemnej opinii oraz orzeczenia do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, która sugeruje obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku  do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającymi z  programu nauczania.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
 3. Ocena pełni funkcję: dydaktyczną, informacyjną, społeczną i motywującą.

Z uwagi na to nauczyciele, oceniając uczniów z obniżonym progiem wymagań (pisemna opinia PPP), zobowiązani są do tego, żeby szczególny nacisk położyć na oceny społeczno-motywujące,  w których skład wchodzą oceny  za:

1)      prace domowe,

2)      przygotowanie do lekcji,

3)      aktywność na lekcji,

4)      estetykę prac.

 1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji rocznej’ i „Wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w…..”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 16

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 17

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
  z wychowania fizycznego i informatyki.
 2. Rodzice mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego lub obsługi komputera na lekcjach informatyki (do 1 tygodnia) po jego nieobecności w Szkole spowodowanej chorobą. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 tydzień musi być poparte opinią lekarza.
 3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z udziału w ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki na okres semestru lub roku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie złożonego przez rodziców podania popartego opinią lekarza.
 4. Podania, o których mowa w ust. 3 należy składać w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego (II półrocza) lub daty wystawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do ćwiczeń fizycznych lub obsługi komputera.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

XI.  KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 18

 1. Rok szkolny w Szkole podzielony jest na dwa półrocza.
 2. W klasach IV –VII półroczna i roczna ocena z zajęć edukacyjnych liczona jest jako średnia ważona.

   celujący – średnia ważona 5,30 - 6,0 

   bardzo dobry – średnia ważona 4,70 – 5,29

   dobry – średnia ważona 3,70 – 4,69

   dostateczny – średnia ważona 2,70 – 3,69

   dopuszczający – średnia ważona 1,70 – 2,69

   niedostateczny – średnia ważona 1,69 i mniej

      Ocena końcoworoczna wystawiana jest wg następującej tabeli:

 

SEMESTR I

SEMESTR II

 

1

2

3

4

5

6

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

5

3

4

4

5

5

5

6

4

4

5

5

6

6

 

 1. W Szkole obowiązuje jedno klasyfikowanie śródroczne, wyrażone ocenami i roczne również wyrażone ocenami klasyfikacyjnymi.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w  Rozporządzeniu -śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z  uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej
  z zachowania.
 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – w połowie tego roku- nie później niż do końca stycznia.
 5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV Szkoły, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 20 ust. 1.
 6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zachowania.
 7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV Szkoły, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 9. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 1 miesiąca w  formie ustnej,
   a w przypadku oceny niedostatecznej   z zajęć edukacyjnych lub oceny nieodpowiedniej
  i nagannej  z zachowania  w terminie jednego miesiąca  w formie pisemnej.
 10. O otrzymanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do powiadomienia ucznia nie później niż tydzień przed terminem rady klasyfikacyjnej. 
 11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

§ 19

 

§ 20

 1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według skali:

1)      stopień celujący  „6”

2)      stopień bardzo dobry  „5”

3)      stopień dobry  „4”

4)      stopień dostateczny „3”

5)      stopień dopuszczający  „2”

6)      stopień niedostateczny „1”

z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

 1. Przy ocenach klasyfikacyjnych nie dopuszcza się stawiania znaków +, -, =.
 2. Ustala się następujące kryteria stopni:

1)      Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych z programu nauczania,

b)      proponuje rozwiązania nietypowe wykraczające poza program nauczania, również z zastosowaniem nowoczesnych nośników informacji,

c)      reprezentuje Szkołę w konkursach pozaszkolnych.

2)      Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

c)      potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.

3)      Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  i praktyczne.

4)      Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b)      wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)      Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b)      wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)      Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
i umiejętności z tego przedmiotu,

b)      nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

 1. W klasach I-III Szkoły oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
  z zachowania.

 

§ 21

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 22

 1. Ocena śródroczna i roczna powinna zawierać informacje dla rodzica dotyczące: 

1)      wyników prac pisemnych, pracy ucznia na lekcji,

2)      stopnia opanowania umiejętności kluczowych,

3)      postępów czynionych przez uczniów.

2        Główny wpływ na oceny śródroczne i roczne mają oceny dydaktyczno - informacyjne, czyli oceny za:

1)      prace klasowe,

2)      sprawdziany,

3)      kartkówki,

4)      odpowiedzi ustne,

5)      wypowiedzi pisemne.

3        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

4        O braku podstaw do klasyfikowania ucznia nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy i Dyrektora. Wychowawca powiadamia rodziców  korespondencją e-dziennika natychmiast po stwierdzeniu faktu, ale nie później niż miesiąc przed Radą Pedagogiczną.

5.   Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły umieszcza się wyniki klasyfikacji z zachowania oraz z poszczególnych przedmiotów nauczania stosując następujące formy zapisu ocen:

1) z zachowania:

 1. wzorowe,
 2. bardzo dobre,
 3. dobre,
 4. poprawne,
 5. nieodpowiednie,
 6. naganne.

2) z obowiązujących przedmiotów nauczania

 1. celujący,
 2. bardzo dobry,
 3. dobry,
 4. dostateczny,
 5. dopuszczający,
 6. niedostateczny.
 7. Na świadectwach, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji rocznej’ i „Wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w…..”,wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Świadectwa wydawane uczniom są wypisywane przez wychowawcę klasy na podstawie arkuszy ocen. Zapisy są kontrolowane przez innego nauczyciela, a ich poprawność potwierdzana skrótem „coll” na dole z lewej strony wyników klasyfikacji oraz parafką osoby sprawdzającej.

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 23

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 3 pkt 2            nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji.

2)      Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, aw przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - skład komisji,

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

§ 24

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem informacji
  z § 23.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem informacji z § 23 i 25.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem informacji z § 22 i 25.

 

 

Zastrzeżenia do oceny

 

§ 25

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy wyżej wymienionej komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w  porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  skład komisji,

b)  termin posiedzenia komisji,

c)  wynik głosowania,

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 25.
 5. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 26

 1. Uczeń klasy I-III Szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
  z  zastrzeżeniem ust 8.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i § 25 ust 10.

3  a).  Wyjątek stanowi ocena niedostateczna z religii , która nie ma wpływu na promocję 

              ucznia.

      3 b). Uczniowi klas IV-VIII, który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki , do średniej  
               ocen,  wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
 2. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły
 3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub finaliści olimpiad przedmiotowych w Szkole otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł takiego laureata uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem informacji z § 25 ust 10.
 6. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 7. Decyzję o powtarzaniu przez ucznia klasy podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu 
  z rodzicami dziecka.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 27

 

 1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły, na wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

Ukończenie Szkoły przez ucznia

 

§ 28

 

1.   Uczeń kończy Szkołę:

  Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w Szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 24 ust. 6.

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do Sprawdzianu.
 2. Uczeń nie kończy szkoły, jeżeli w klasie programowo najwyższej otrzymał po raz trzeci
  z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 4. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 5. Na świadectwach szkolnych promocyjnych w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1)      Udział w konkursach i turniejach wiedzy co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

2)      Osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów –co najmniej na szczeblu powiatowym.

3)      Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,                      lub środowiska szkolnego.

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów odbywa się uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

 

XII.  OCENIANIE NA RELIGII

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS  z dnia 7 września 2004 r., Wykładnią MEN z 21 listopada 1999r. Departament Kształcenia i Wychowania. DKW 403625/99/GP, Rozporządzeniem MEN z dnia  14 kwietnia 1992 i 19 kwietnia 1999r., Wykładnią MENiS z dnia 4 czerwca 2003 r.

 

§ 29

 

 1. Ocenę z religii charakteryzuje swoista „anonimowość”.
 2. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie                     ze sprawowania. Nie umieszcza się danych, z których wynikałoby, z jakiej konkretnie religii jest ocena.
 3. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

4.   Ocenę z religii ujmuje się w obliczaniu średniej ocen ucznia.

5.   Ocena bieżąca i klasyfikacyjna z religii wystawiana jest według skali przyjętej w WZO                

      i zgodnie z obowiązującymi ogólnie zasadami WZO. Szczegółowe informacje zawiera
      PZO.

6.   Przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz opanowania przez  

      ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
      z  programów nauczania religii jest jawne.

 1. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii w klasach I – III, nie włącza się jej do treści oceny opisowej nauczania zintegrowanego.

 

XIII. OCENIANIE ZACHOWANIA

 

§ 30

 

 1. W Szkole obowiązują dwie skale oceniania zachowania:

Opisowa - w klasach I – III

W klasach IV – VIII – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VIII ustala się według skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

§ 31

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)   Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończeniem szkoły z zastrzeżeniem

      pkt.3 i 4
3)  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo              

     wyższej lub  nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi             

     z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
4)  Uczeń,  któremu  w  danej  szkole  po  raz  trzeci  z  rzędu  ustalono  roczną  ocenę     

      klasyfikacyjną z zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,          

      a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
5)  Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program

      lub  tok  nauki  lub  spełniającemu  obowiązek  szkolny  zdającemu  egzamin

klasyfikacyjny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny   

      nie ustala się oceny zachowania.

 

 

 

Kryteria ocen z zachowania

 

§ 32

 

 1. Określenie kryteriów wystawiania oceny zachowania ma na celu:

1)      Stworzenie atmosfery sprzyjającej osiągania efektów pożądanych w programie wychowawczym Szkoły

2)      Uczynienie z oceny zachowania jasnej informacji dla ucznia i rodzica, - wdrażania uczniów do samooceny i samodzielnej pracy nad sobą.

 1. Stosuje się następujące kryteria zachowania przy wystawianiu oceny przez wychowawcę:

1)      Stosunek do obowiązków szkolnych:

a)      systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,

b)      godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

c)      poszanowanie tradycji szkoły i tradycji narodowych,

d)     aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych podjętych przez ucznia zobowiązań wobec szkoły (konkursy, olimpiady, zawody sportowe itp.),

e)      dbanie o mienie szkoły i pomoce naukowe,

f)       przestrzeganie zarządzeń, ustaleń i poleceń dyrektora, wychowawców, nauczycieli              i innych pracowników szkoły.

2)      Kultura osobista:

a)    dbałość o kulturę słowa i czystość języka,

b)    uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,

c)    poszanowanie pracy własnej i innych,

d)    dbałość o higienę osobistą, estetykę wyglądu, o ład i porządek,

e)    prawdomówność,

f)    życzliwość wobec bliźnich,

g)    umiejętność opanowania własnych emocji (panowanie nad agresją),

h)  właściwy (poprawny) stosunek do innych: kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły.

3)      Zachowania społeczne:

a)      udział w organizowaniu imprez szkolnych, akcji,

b)      angażowanie się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

4)      Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy Szkoły są zobowiązani zgłosić osobiście wychowawcy lub odnotować w dzienniku klasowym.

 

§ 33

 

Wychowawca jest zobowiązany do wykorzystania wszelkich środków zaradczych, aby zapobiec sytuacji występowania u ucznia nadmiernej ilości godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

 1. Za spóźnienie na lekcje uważa się czas do 15 min. nieobecności ucznia na początku lekcji.
 2. W ciągu dwóch tygodni po powrocie do Szkoły uczeń dostarcza usprawiedliwienie swoich nieobecności.
 3. Oceny: nieodpowiednia i naganna muszą być wnikliwie przeanalizowane
  i uzasadnione   w Protokole Rady Pedagogicznej.
 4. Ostateczną decyzję w sprawie wystawienia oceny z zachowania podejmuje wychowawca klasy - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej .

 

 

Tryb odwołania od oceny z zachowania

 

§ 34

 

 1. Uczeń powinien być powiadomiony o ocenie z zachowania tydzień przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 2. Uczeń ma prawo odwołać się od wystawionej oceny rocznej od zachowania, jeżeli
  w jego odczuciu jest ona krzywdząca pomimo wcześniejszego zapoznania się z jej uzasadnieniem.
 3. Pisemne odwołanie od oceny z zachowania, rodzice dziecka składają do Dyrektora Szkoły najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 4. Wychowawca po przeanalizowaniu kryteriów oceny z zachowania, dokonuje ponownej analizy wystawionej wcześniej oceny z zachowania ucznia, następnie przedstawia jej motywację.
 5. Ostateczną decyzję o ocenie rocznej z zachowania wnoszącego odwołanie od oceny podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

 

 

XIV. OCENIANIE W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

 

§ 35

 

 1. Przedmiotem oceniania szkolnego w edukacji wczesnoszkolnej są postępy w rozwoju intelektualnym, społeczno-emocjonalnym i fizycznym uczniów.
 2. W nauczaniu zintegrowanym ocenianie przeprowadzane jest w formie opisowej polegającej  na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1)      wypowiadania się,

2)      czytania,

3)      pisania,

4)      posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,

5)      dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,

6)      stosowania technik pracy plastycznej i technicznej,

7)      umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych.

 1. Ocena opisowa, ma dostarczyć informacji: uczniowi, nauczycielowi i rodzicom.

1)      uczniowi:

a)      dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności i wskazówek, jak pokonywać napotkane trudności,

b)      motywuje do dalszego wysiłku,

c)      zachęca do samooceny,

d)     umacnia wiarę we własne możliwości.

2)      nauczycielowi:

a)      dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji,

b)      oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny.

3)      rodzicom:

a)      dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju.

 1. Obowiązują następujące terminy i sposoby oceniania:

1)      ocena bieżąca,

2)      ocena półroczna  – zalecająca,

3)      ocena końcowa - klasyfikacyjna.

 

§ 36

 

 1. Ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w czasie zajęć szkolnych za pomocą następującej skali punktowej:
 • 6 pkt – za bezbłędne wykonanie wszystkich zadań edukacyjnych
 • 5 pkt –  sporadycznie, drobne błędy
 • 4 pkt – uczeń pracuje samodzielnie, lecz popełnia liczne błędy
 • 3 pkt – uczeń częściowo pracuje samodzielnie, jednak wymaga pomocy nauczyciela
 • 2 pkt – uczeń wykonuje proste, podstawowe zadania edukacyjne przy pomocy nauczyciela
 • 1 pkt – uczeń nie potrafi wykonać podstawowych zadań edukacyjnych nawet przy pomocy nauczyciela
 1. W ocenie bieżącej należy eksponować indywidualne osiągnięcia dziecka, nie porównywać go z innymi uczniami.
 2. Ocena ta nie pełni roli kary czy nagrody, nie zawiera krytyki osoby, a jedynie wykazuje dobre i słabe strony pracy oraz możliwości poprawy.
 3. Ocena bieżąca polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach.
 4. Ocena śródroczna- semestralna to ocena  podsumowująco- zalecająca.

      Informacja o osiągnięciach ucznia zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien    

      intensywniej popracować w następnym semestrze, by nie dopuścić do rażących  
      braków edukacyjnych.

6.   Ocena końcoworoczna to ocena  podsumowująco - klasyfikacyjna

1)      Redagowana pisemnie na świadectwie i w arkuszu ocen.

2)      W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie: zachowania, osiągnięć edukacyjnych, osiągnięć szczególnych.

3)      Nie zawiera już żadnych wskazań i zaleceń.

4)      Aby ułatwić formułowanie oceny opisowej nauczyciel systematycznie obserwuje pracę dzieci na lekcji i sposoby dochodzenia do wiedzy i sprawności, zbiera testy, sprawdziany i karty pracy uczniów. Ponadto organizuje różne sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, w których zachęca dzieci do dokonywania samooceny. Informacje gromadzi w dzienniku lekcyjnym mając do dyspozycji skalę punktową.

 

§ 37                         

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Uczeń klasy I-III , który nie osiągnął wymagań koniecznych   powinien powtórzyć  klasę. 
 3. Informację o nie osiąganiu wymagań koniecznych przez dziecko oraz propozycji nie promowania ucznia, wychowawca przekazuje rodzicom lub prawnym opiekunom
  w terminie ustalonym w Statucie szkoły.
 4. Rozmowa  z rodzicami jest dokumentowana w dzienniku lekcyjnym. Zawarte jest tam uzasadnienie nauczyciela oraz zgoda lub jej brak rodzica  na promowanie potwierdzone podpisem rodzica.
 5. Decyzja o nie promowaniu ucznia powinna być poparta opinią  PPP w porozumieniu
  z rodzicami. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić
  o powtarzaniu klasy przez ucznia na wniosek wychowawcy klasy.
 6. Zgoda  rodziców na promowanie bądź nie promowanie ucznia nie jest wiążąca.
  W wyjątkowych przypadkach ostateczna decyzję o nie promowaniu podejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 38

 

1.   Ocena klasyfikacyjna, śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

2.   W ocenianiu zachowania  ucznia, bierze się pod uwagę :

 1. kulturę osobistą,
 2. obowiązkowość i  dokładność,
 3. umiejętność współżycia w grupie rówieśniczej,
 4. umiejętność dokonywania samooceny,
 5. aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
 6. przestrzeganie regulaminu klasowego i szkolnego,
  1. poszanowanie własności osobistej i społecznej,
  2. okazywanie szacunku i życzliwości innym,
  3. wypełnianie przyjętych obowiązków i zadań,
  4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 1. Ustala się następującą symbolikę bieżącego oceniania zachowania:

A - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą   
C – uczeń reprezentuje postawę  dobrą
D – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

 1. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniczku ucznia. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując w/w symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 2. Kryteria oceny bieżącej zachowania:
 3.  

A – Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.  Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie
i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba
i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy
 i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

 

B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie
i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości

 

C – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione  Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

 

D – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób
i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia.  Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 

 1. Klasyfikacyjną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami klasy i z zespołem uczniowskim.

 

§ 39

 

 1. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na 10 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. Na uzasadnioną prośbę rodziców nauczyciel dodatkowo sprawdza i ocenia wskazane osiągnięcia ucznia nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. 3.      Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy ( Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 

  1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem   
       długotrwałej choroby);

  2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

  3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
       i prac pisemnych;

  4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac  pisemnych ocen pozytywnych
        (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen

  5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym –
       konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2 a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

XV. EWALUACJA  WZO

 

§ 40

 

 1. W procesie ewaluacji WZO udział biorą:

1)      uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego),

2)      rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, poprzez wypełnianie ankiet, dyskusje z nauczycielami),

3)      nauczyciele (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, poprzez wypełnianie ankiet).

 1. Po każdym skończonym roku szkolnym poddaje się WZO weryfikacji, wyciąga wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach.

 

 

XVI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 

 1. Wszelkich zmian w WZO dokonuje Rada Pedagogiczna.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mogą ulec zmianom, jeśli Rada Pedagogiczna Szkoły podejmie taką decyzję.
 3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania znajdują się w odrębnej dokumentacji „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”, co ma  zapobiec częstym nowelizacjom Statutu Szkoły.
 4. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele w PZO.
 5. W przypadkach nieobjętych WZO decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Wewnątrzszkolne Ocenianie podlega modyfikacjom zgodnie z rozporządzeniami MEN.

7. Wprowadzenie zmian jest możliwe tylko z początkiem nowego roku  szkolnego,
      z    wyjątkiem zmian wynikających bezpośrednio ze zmiany w przepisach prawnych.

8.  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i regulamin oceniania  zachowania jest autonomiczną  
      częścią działalności  szkoły.

 

,Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej

                                                                         

                                w dniu 14 września 2017 r.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2018 21:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kęska
Ilość wyświetleń: 221
16 stycznia 2018 21:38 (Zbigniew Kęska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 21:37 (Zbigniew Kęska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 21:35 (Zbigniew Kęska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)